Leave a comment

Րաֆֆի «Սամվել» Հառաջաբան

Լույս է տեսել 1886թ.: Վեպը գրվել է Հայկական դպրոցների փակման առիթով: Վեպի նյութ է ծառայել Փավստոս Բուզանդի և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություններրը»: Վեպը բաղկացած է Հառաջաբանից, 3 գլուխներից և փակագծերի մեջ հավելվածից:

                              Հառաջաբան

Հառաջաբանում հեղինակը գրում է, որ ինքը նպատակ է ունեցել գրել վեպ հայ ժողովրդի պատմական անցյալից: Վեպը գրել է որովհետև գտել է, որ այդ ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ է գրել պատմական վեպ: Ինչու. որովհետև պատմական գրքերրը չէին արտացոլում ժողովրդի կյանքը, ծեսերը, սովորույթները, ընտանիքը: Պատմական գրքերում անտեսված էր.

  • գործիչների, ժողովրդի ընտանեկան կյանքը, մենք չգիտեինք թե ինչպիսի բնավորություն ուներ գործիչը, ինչպես էր իրեն դրսևորում ընտանիքում:
  • Անտեսված էր ժողովուրդը. Մենք չգիտեինք թե ինչպես է ապրում ժողովուրդը, ինչ հանդեսներ ու ցնծություն ուներ, մեր վաճառականները որ երկրների հետ եբ առևտուր անում, հովիվները ինչ անասուն են սնուցում:
  • Անտեսված էր կինը. ծանոթ չէինք այն կանանց հետ, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերել են հայրենիքին, չգիտեինք ով է կինը, որպես ամուսին, որպես հասարակության անդամ:
  • Մենք չգիըեինք ինչ է հագել հայ արհեստավորը, զորավարը, շինականը:
  • Ժողովրդի կենցաղը պատկերելիս օգտվել է նաև պարսիկների ու մեդացիների սովորույթներից:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: