Leave a comment

Հայոց Դիցարան

Արամազդ– Գերագույն աստված

Վահագն– Հրի, սրի, պատերազմի աստված

Աստղիկ – Սիրո և գեղեցկության աստվածուհի

Ծովինար– Ծովի աստվածուհի

Վանատուր– Հյուրընկալության աստված

Տիր– Դպրության աստված

Նանե– Բյուր իմաստությունների աստված

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: