Leave a comment

Խորենացու թևավոր մտքերը

  • Քաջերի սահմանը իրենց զենքն է, որքան կտրի այնքան էլ կտիրի:
  • Ինչն մարդնու ու նրա գործերն են, այն էլ նրա պատմությունն է:
  • Թե դու Շարայի վորկորն ունես, մենք Շիրակի ամբարները չունենք:
  • Ինչպես հովհազը չի կարող իր խայտերը փոխել և Եթովպիային թխությունը, այնպես էլ ամբարիշտ մարդը իր բարքը:
  • Պատմությանը անհրածեշտ է աշխարհական կարգերի գիտություն ձեռք բերենք և քաղաքական կարգեր սովորենք:
  • Մահկանացուների ժամանակը կարճ է և անհայտ:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: